शिवजीकीआरती

Share

कर्पूरगौरंकरुणावतारंसंसारसारंभुजगेन्द्रहारं |

सदावसन्तंह्रदयाविन्देभंवभवानीसहितंनमामि॥

जयशिवओंकाराहरॐशिवओंकारा |

ब्रम्हाविष्णुसदाशिवअद्धांगीधारा॥

 

ॐजयशिवओंकारा......

एकाननचतुराननपंचांननराजे |

हंसासंन ,गरुड़ासन ,वृषवाहनसाजे॥

 

ॐजयशिवओंकारा......

दोभुजचारुचतुर्भजदसभुजअतिसोहें |

तीनोंरुपनिरखतात्रिभुवनजनमोहें॥

 

ॐजयशिवओंकारा......

अक्षमाला ,बनमाला ,रुण्ड़मालाधारी |

चंदन ,मृदमगसोहें, भालेशशिधारी॥

 

ॐजयशिवओंकारा......

श्वेताम्बर,पीताम्बर, बाघाम्बरअंगें

सनकादिक, ब्रम्हादिक ,भूतादिकसंगें

 

ॐजयशिवओंकारा......

करकेमध्यकमड़ंलचक्र ,त्रिशूलधरता |

जगकर्ता, जगभर्ता, जगसंहारकर्ता॥

 

ॐजयशिवओंकारा......

ब्रम्हाविष्णुसदाशिवजानतअविवेका |

प्रवणाक्षरमध्येंयेतीनोंएका॥

 

ॐजयशिवओंकारा......

काशीमेंविश्वनाथविराजतनन्दीब्रम्हचारी |

नितउठीभोगलगावतमहिमाअतिभारी॥

 

ॐजयशिवओंकारा......

त्रिगुणशिवजीकीआरतीजोकोईनरगावें |

कहतशिवानंदस्वामीमनवांछितफलपावें॥

 

ॐजयशिवओंकारा.....

जयशिवओंकाराहरॐशिवओंकारा|

ब्रम्हाविष्णुसदाशिवअद्धांगीधारा॥

ॐजयशिवओंकारा......

मंत्र लाभ


More Mantra × -
00:00 00:00